Høringsuttalelse – Forslag til inndeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind AS deltar sammen i de kommende utlysningene av areal for utbygging av havvind i Norge, med sikte på å sikre rettighetene til å utvikle vindkraft på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Våre kommentarer til den foreslåtte inndelingen av de to områdene er oppsummert i følgende punkter:

  • Vi tror den foreslåtte arealutnyttelsen i MW/km2 for de foreslåtte utlysningsområdene er for høy, noe som vil resultere i økte utviklingskostnader og følgelig også energikostnad. Endelig turbinlayout vil avhenge av flere momenter som grunnforhold og eventuelle beskrankninger i turbinplassering.
  • Vi mener derfor at arealutnyttelsen for utlysningsområdene bør være rundt 5 MW/km2 for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til eventuelle funn i konsesjonsprosessen.
  • Vi mener at Utsira Nord bør deles inn i områder med minimum installert effekt per utlysningsområde på 500 – 600 MW. Dette er et volum som gir tilstrekkelige storskalafordeler og minimerer energikostnaden.
  • Basert på vår nåværende kunnskap om Sørlige Nordsjø II støtter vi en utlysning av utlysningsområdene “Øst” og “Nord-vest” i dette området.
  • Med hensyn til utpekningen av Statnett som ansvarlig for utviklingen av et offshore nett ber vi om at OED snarest mulig gir videre avklaringer på hvordan offshore nett vil utbygges og hvordan ansvarsområdene og grensesnittene mellom ulike aktører tilknyttet dette nettet vil bli.

Ytterligere merknader er gitt i dokumentet.
Høringsuttalelse – Inndeling av områder UN og SNII (1)


Thor Otto Lohne
Styreleder

Relaterte nyheter